Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.

Cele konkursu:;

 1. Rozwijanie zainteresowania literaturą i fotografią.
 2. Popularyzacja czytania, jako formy spędzenia wolnego czasu.
 3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

Zasady udziału w konkursie:

 1. Ideą konkursu jest wykonanie zdjęcia czytelnika/-ów z książką w roli głównej w ciekawej aranżacji.
 2. Każdy autor może nadesłać 1 pracę wykonaną dowolną techniką w formie elektronicznej  na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 3. Wraz ze zdjęciem należy przesłać wypełnione i zeskanowane (lub sfotografowane) załączniki:

-  kartę zgłoszeniową (zał. 1),

- oświadczenie uczestnika (zał. 2 ) – w przypadku osób powyżej 18 roku życia

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (zał. 3) – w przypadku osób poniżej 18 roku życia.

 1. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu komputerowego.

Termin i warunki dostarczenia pracy:

 1. Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 20 maja 2024 r.
 2. O miejscu i dacie wręczenia nagród poinformujemy zainteresowanych w późniejszym terminie.
 3. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

 Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w 3 kategoriach:

- uczniowie szkół podstawowych,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych,

- osoby dorosłe.

 1. Przedmiotem oceny będą wartości artystyczne oraz sposób i podejście do tematyki konkursu.
 2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
 3. Po rozstrzygnięciu konkursu jego wyniki zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteka.gminakolno.pl oraz facebooku biblioteki GBP w Czerwonem.

 Uwagi końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych biblioteki.
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 86 262 34 56, 504 187 529 lub pisząc na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem. Kontakt:

- tel.: 86 262 34 56, 504 187 529,                                    

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Z książką Ci do twarzy” stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

Załączniki:

24 kwietnia 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej „Powstanie Styczniowe 1863 - 2023”. Patronat honorowy nad konkursem objął wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów ze szkół podstawowych w Czerwonem, Janowie, Lachowie i Wykowie. 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Józef Bogdan Wiśniewski – wójt Gminy Kolno, Barbara Sielawa – starszy kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, Aleksandra Szyc – Redaktor Naczelna Gazety Gminnej, pracownik Urzędu Gminy Kolno oraz Grzegorz Okurowski – radny gminny i sołtys Czerwonego, która po sprawdzeniu testów według przygotowanego klucza wiedzy wydała następujący werdykt:

 1. Dominik Bazydło – ( 28 pkt.) - SP Czerwone - nauczyciel przygotowujący: Wojciech Kulas
 2. Joanna Imiela – (28 pkt.) - SP Czerwone - nauczyciel przygotowujący: Wojciech Kulas
 3. Michał Przyborowski – (25 pkt.) - SP Lachowo - nauczyciel przygotowujący: Robert Sekściński

III. Dawid Chaberek – (24 pkt.) - SP Janowo - nauczyciel przygotowujący: BarbaraWądołowska

III. Amelia Długozima – (24 pkt.) - SP Czerwone nauczyciel przygotowujący: Wojciech Kulas

III. Norbert Niebrzydowski – (24 pkt.) -  SP Lachowo nauczyciel przygotowujący: Robert Sekściński

W teście można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Podsumowanie konkursu  i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas wieczornicy patriotycznej 9 maja o godz. 18:00 w Gminnej BP w Czerwonem.

Wszystkim uczestnikom konkursu i nauczycielom ich przygotowującym serdecznie dziękujemy, a laureatom – gratulujemy.

 

GBP w Czerwonem

 

Galeria zdjęć na fb biblioteki:

1 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyło się podsumowanie konkursu multimedialnego  „ Jan Paweł II- Papież, Polak, Człowiek” realizowanego przez bibliotekę w ramach projektu „ Śladami Jana Pawła II” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki.

Konkurs był jednym z zadań projektu, innymi zrealizowanymi zadaniami były: czytanie utworów Jana Pawła II i o Janie Pawle II w sieci oraz wycieczka do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Konkurs  skierowany był do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół średnich oraz osób dorosłych (rodzice lub dziadkowie) z terenu powiatu kolneńskiego.

Celem realizowanego zadania było upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II, upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości  Papieża, kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat, współpraca pokoleniowa oraz promowanie nowatorskich technologii.

Na konkurs wpłynęło 18 prezentacji multimedialnych. Decyzją komisji konkursowej nagrodzone  zostały pary:

I miejsce – Natalia Włodkowska i Krzysztof Włodkowski

II miejsce – Marta Kosk i Monika Kosk

III miejsce – Sandra Wasiulewska i Barbara Wasiulewska

Wyróżnienie – Amelia Malinowska i Bożena Malinowska.

Laureaci konkursu i uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Nie zabrakło podziękowań dla komisji konkursowej. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców konkursu oraz dla najbardziej aktywnych uczestników projektu będzie trzydniowa wycieczka szlakiem Jana Pawła II do Wadowic, Krakowa i w Tatry.

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczył  Józef Bogdan Wiśniewski  Wójt Gminy Kolno  gratulując  laureatom i uczestnikom konkursu oraz wręczył ufundowane nagrody dla laureatów.

Na zakończenie można było obejrzeć zwycięsko prezentację.

Dziękujemy Alinie Zaleśnej – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Lachowie za motywacje uczniów do udziału w konkursie.

Nagrody zakupiono ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Laureatom  konkursu serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.”

 

GALERIA ZDJĘĆ

Konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem w ramach realizacji projektu "Śladami Jana Pawła II" MKiDN
Regulamin konkursu


1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych  (rodzice lub dziadkowie) z terenu powiatu kolneńskiego.

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Papieża Jana Pawła II

3. Cele konkursu:

- upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II,
- upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Papieża,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat i selekcji zgromadzonych materiałów,
- promowanie nowatorskich metod i form pracy,
- pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu

Prace konkursowe mają być wykonane w zespołach 2-osobowych. Zespół tworzy osoba dorosła (rodzic, babcia , dziadek) wraz z młodą osobą będącą uczniem klas V - VIII szkoły podstawowej lub szkoły średniej z terenu powiatu kolneńskiego. Zespół może zgłosić tylko jedną prezentację.

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach.

Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji).                Praca powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.

5. Miejsce i termin składania prac

Zgłoszenia można dokonywać w wybrany sposób poprzez:
- wysłanie e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- dostarczenie osobiście na płycie CD/ DVD lub innym nośniku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem do dnia  15 maja 2020r.

6. Prezentacje oceni komisja powołana przez organizatora. Komisja może przyznać trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

7. Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji uwzględniając:

- poprawność merytoryczną i językową informacji zamieszczonych w prezentacji,
- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
- adekwatność zastosowanych zdjęć do przedstawionych treści,
- kreatywność oraz pomysłowość przedstawienia tematu konkursowego,
- techniczną poprawność wykonania prezentacji.

8. Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

9. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 86/262 34 56, 504 187 529, 509 188 211 (GBP Czerwone). Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17 października w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Uroki gminy Kolno zapisane w kadrze” ogłoszonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno.

Konkurs fotograficzny został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii I – uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjów udział wzięło 14 osób, w kategorii II – młodzież szkół ponadgimnazjalnych – 4 osoby oraz w kategorii III – osoby dorosłe – 17 osób. Każdy uczestnik mógł maksymalnie nadesłać 2 zdjęcia przedstawiające uroki naszej gminy, w sumie napłynęło 63 zdjęcia. Fotografie oceniała komisja powołana przez organizatora w składzie: Michał Kubiak – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Sylwester Nicewicz – prywatny przedsiębiorca, fotograf i pasjonat fotografii oraz Aleksandra Szyc – pracownik Centrum Kultury Gminy Kolno. 

 

18 października w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, w kategorii uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, odbył się konkurs wiedzy „Moja mała ojczyzna – gmina Kolno” przeprowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” , Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem i Centrum Kultury Gminy Kolno.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów ze szkół podstawowych: w Borkowie – Daria Cudnik, Oliwia Sielawa, Czerwonem – Natalia Antosiewicz, Bartosz Olszak, Przemysław Kołowajtys, Janowie – Amelia Andrzejczyk, Julita Serafin, Lachowie – Kalina Małgorzata Chmielewska, Klaudia Włodkowska, Wiktoria Zaleśna, Wykowie – Szymon Gnatowski, Cezary Kałęka, Aleksandra Karwowska oraz gimnazjum: w Kolnie – Patrycja Banach, Lachowie – Kamila Wyka, Aleksandra Zejer i Zabielu – Weronika Bednarska, Katarzyna Wykowska.

Testy konkursowe oceniała komisja złożona z członków stowarzyszenia „Integracja”: Alfred Samul i Barbara Sielawa oraz Marzena Banach – pracownik GBP w Czerwonem. Na 83 możliwych punktów do zdobycia najlepiej z testem poradzili sobie:

 

I miejsce – Natalia Antosiewicz – 72 p. – SP Czerwone – nauczyciel przygotowujący – Jacek Bagiński

II miejsce – Amelia Andrzejczyk – 71 p. – SP Janowo – nauczyciel przygotowujący – Aneta Roman

II miejsce – Przemysław Kołowajtys – 71 p. – SP Czerwone – nauczyciel przygotowujący – Jacek Bagiński

III miejsce – Cezary Kałęka  – 70 p. – SP Wykowo – nauczyciel przygotowujący – Adam Grzymała

 

Organizatorzy dziękują nauczycielom: Jackowi Bagińskiemu, Adamowi Grzymała, Anecie Roman, Robertowi Sekścińskiemu, Beacie Szewczyk, Anecie Tarce i Barbarze Wądołowskiej za przygotowanie uczniów do konkursu.

Konkurs „Moja mała ojczyzna – gmina Kolno” było ostatnim działaniemw ramach projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości – 25 lecie Gminy Kolno”  realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. Środki na jego realizację pozyskało Centrum Kultury Gminy Kolno z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.  Na podsumowanie wszystkich działań projektowych zaprosimy już wkrótce.

Barbara Sielawa

 

GALERIA ZDJĘĆ